การเก็บเกี่ยวในวันสุดท้าย

สถานการณ์โลกวันนี้ มีความชัดเจนมากขึ้นว่า การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์กำลังใกล้เข้ามาแล้ว วิวรณ์บทที่ 14 ให้เห็นว่ามีการเก็บเกี่ยว 3 อย่าง และพระคริสต์จะเสด็จมาพร้อมกับเคียวเก็บเกี่ยวเพื่อการเก็บเกี่ยวแผ่นดินโลก การเก็บเกี่ยวที่เราทุกคนจะมีส่วนด้วยนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกและการกระทำของเราในปัจจุบัน จงเตรียมพร้อม! เคียวเกี่ยวกำลังจะมาเก็บเกี่ยวแล้ว!