เอาไปคนหนึ่ง ละไว้คนหนึ่ง

คริสเตียนจำนวนมากเชื่อว่า ผู้เชื่อทุกคนจะถูกรับขึ้นไป เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ให้เราเห็นว่า คริสเตียนส่วนใหญ่จะต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นผลแรกจำนวน 144,000 คน ที่จะถูกรับขึ้นไปถึงภูเขาซีโอนฝ่ายสวรรค์ ไปถึงต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า ก่อนความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ท่านและข้าพเจ้าในวันนี้ จะถูกรับขึ้นไปหรือจะถูกละไว้วันนั้น?